REGULAMIN KONKURSU „Instagramowy konkurs z Nostalgiczną”

-I- Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Instagramowy konkurs z Nostalgiczną”, organizowanym za pośrednictwem platformy społecznościowej Instagram;
  2. sposób informowania o Konkursie i jego warunkach;
  3. czas trwania Konkursu;
  4. zasady przyznawania nagrody/nagród;
  5. zasady ogłoszenia wyników Konkursu;
  6. sposób składania reklamacji związanych z Konkursem (dalej jako „Regulamin”).
 2. Konkurs jest prowadzony w formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu art. 919–921 Kodeksu cywilnego (dalej jako „Konkurs”).
 3. Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Konkursu, niezależnie od formy i miejsca publikacji, mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążący charakter ma jedynie Regulamin.

– II – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Michał Smolarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. Michał Smolarz z siedzibą w Gogolinie, ul. Róż 11, NIP: 9691467595, który posiada profil na platformie Instagram pod nazwą @ksiazkiprezentowe (dalej jako „Organizator”).
 2. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie.
 3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na platformie Instagram.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 września 2023 r. o godz. 16.00 i kończy się w dniu 22 września 2023 o godz. 23:59. Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu środkowoeuropejskiego.
 5. Celem konkursu jest promocja książki „1973. Cóż to był za rok!” oraz profilu na Instagramie o nazwie Nostalgiczna.
 6. Konkurs jest organizowany w dziedzinie kultury i sztuki.

– III – Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez serwis Instagram, ani z nim związany (dalej jako „Serwis”).
 2. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie przez niego udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na zwolnienie serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

– IV – Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które:
  1. zapoznały się z Regulaminem;
  2. ukończyły 18. rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. posiadają aktywne publiczne konto na platformie społecznościowej Instagram;
  4. posiadają aktywny adres poczty elektronicznej;
  5. wykonają Zadanie konkursowe;

(dalej jako „Uczestnik”).

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 2. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. Każde zgłoszone Zadanie Konkursowe będzie analizowane indywidualnie.
 5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.
 6. Organizator ma prawo zweryfikować, czy warunki uczestnictwa w Konkursie zostały spełnione. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeżeli się okaże, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.

– V – Zadanie konkursowe

 1. Konkurs polega na wykonaniu Zadania konkursowego: zamieszczeniu pod postem konkursowym, opublikowanym w serwisie Instagram, na profilu Nostalgiczna komentarza zawierającego oznaczenie osoby, której chciałbyś/chciałbyś zrobić prezent w postaci książki i opis, dlaczego jest to dla Ciebie ważne. („Zadanie konkursowe”).
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania konkursowego i opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym na platformie Instagram.
 3. Uczestnik zapewnia, że wykonane i zgłoszone Zadanie konkursowe:
  1. jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  2. nie zawiera wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  3. nie stanowi reklamy;
  4. nie ośmiesza Organizatora;
  5. nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub dóbr osobistych, a on sam uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody;
  6. jest jego dziełem i tylko on posiada do niego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.
  7. nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich;
  8. nie było wcześniej publikowane.
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z informacją o takiej rezygnacji.

– VI – Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W ramach Konkursu w serwisie społecznościowym Instagram zostanie zamieszczony post, w którym będą dostępne informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach oraz nagrodach w Konkursie oraz link do Regulaminu.
 2. Organizator czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem. Oceny Zadań konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz wyłonienia autorów najlepszego Zadania konkursowego (dalej jako „Laureat”) dokonuje Organizator (wydawnictwo Hilaris) wraz z administratorką profilu Nostalgiczna.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Organizatora, że nie spełnia wymagań formalnych opisanych w Regulaminie lub w pozostałym zakresie narusza Regulamin, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
 4. Decyzje Organizatora są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 5. Po upływie terminu nadsyłania Zadań konkursowych Organizator dokona ich oceny, a następnie wybierze spośród nich 3 najlepiej wykonane pod kątem pod kątem atrakcyjności, oryginalności, kreatywności Zadanie konkursowe.
 6. Organizator spośród Zadań konkursowych biorących udział w Konkursie wyłoni 3 Laureatów.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 24 września 2023 r. do godz. 23:59 w serwisie Instagram w poście pokonkursowym.
 8. Laureaci Nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

– VII – Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 książki wydawnictwa Hilaris „1973. Cóż to był za rok” (o wartości 98 PLN).
 2. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani na żadne inne świadczenie lub nagrodę rzeczową.
 3. Na podstawie art. 21 ust. 68 ustawy o PIT / art. 21 ust. 68a ustawy o PIT Organizator jest zwolniony z konieczności pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród.
 4. Warunkiem koniecznym otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureatów – za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu – informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego.
 5. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przekazania danych przez Laureata na wskazany przez Laureata adres do korespondencji, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku braku możliwości powiadomienia Laureata o wygraniu Nagrody, braku kontaktu ze strony Laureata lub niepodania danych wymaganych do przekazania Nagrody w terminie określonym w ustępie 7 powyżej Nagroda nie zostanie przyznana, a Laureat traci prawo do nagrody.
 7. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. W takiej sytuacji Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora i Fundatora nagrody.

– VIII – Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprawidłowe działanie serwisu, w którym odbywa się Konkurs lub utrudniony do niego dostęp z przyczyn od siebie niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w tym w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań serwisu;
  2. brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika Zadania Konkursowego z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;
  3. nieprawidłowe funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami;
  4. zagubione lub utracone w sieci Internet Zadania konkursowe;
  5. treści przesłane w Zadaniach konkursowych;
  6. brak możliwości przesłania Nagrody do Laureata z uwagi na niepodanie danych osobowych niezbędnych do wysyłki Nagrody lub podanie nieprawidłowych danych osobowych.
 2. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności w związku z korzystaniem z tych praw, w przypadku gdyby jakiekolwiek zapewnienie Uczestnika okazało się nieprawdziwe.

– IX – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected].
 2. Współadministratorem danych osobowych Uczestników jest: Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525. Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platformy społecznościowej Facebook, na której odbywa się Konkurs.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 • w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, powiadomienia Laureataów o wygranej, wydania Nagród, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji;
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Laureatów na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu opublikowania wyników Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Laureat ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 2. Odbiorcami danych osobowych są:
 • LH pl Sp. z o.o. – podmiot zapewniający obsługę systemu do wysyłki wiadomości e-mail;
 • Meta Platforms Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland – podmiot zapewaniający platformę Instagram, na której odbywa się konkurs;
 • Jonderko Zofia Biuro Rachunkowe 47-300 Żywocice, ul. Zielona 8 – podmiot zapewniający obsługę księgowo-podatkową;
 • Poczta Polska lub InPost – podmiot zapewniający usługi pocztowe w celu przekazania Nagrody;
 • właściwe organy państwowe z uwagi na ciążące na Administratorze obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 1. Każdy Laureat zostanie poproszony za pośrednictwem wiadomości e-mail albo wiadomości prywatnej w serwisie Facebook o podanie niezbędnych dla Organizatora dodatkowych danych osobowych tj.: imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu niezbędnych do wydania Nagrody.
 2. Organizator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) i co do zasady nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Niemniej z uwagi na fakt organizowania Konkursu na platformie Instagram, której właścicielem jest Meta Platforms Ireland Limited LTD, dane osobowe Uczestników będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile takie prawo mu przysługuje na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a następnie do zakończenia procedur reklamacyjnych, w przypadku:
 5. Laureatów – przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej, nie dłużej jednak niż 5 (słownie: pięć) lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs;
 6. pozostałych Uczestników przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zakończenia rozstrzygnięcia w Konkursie.
 7. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

– X – Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie – na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

– XI – Postanowienia końcowe

 1. W czasie trwania Konkursu Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ksiazka-na-prezent.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Organizator zastrzega, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, prawo do zmiany Regulaminu.
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  ×